Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Mark

Istället för att samla in data från trafikföretagen direkt gör Västtrafik en uppskattning av drivmedelsanvänding/energianvändning hos kollektivtrafiken i Marks kommun genom att utgå från statistik på kilometerproduktionen på de linjer som trafikerar hela eller delar av sin sträckning i kommunen (tyvärr för vi inte statistik på hur stor andel av respektive linje som kör i Marks kommun vilket är en felkälla)som tillsammans med statistik på genomsnittlig drivmedelsförbrukning på avtal där linjerna trafikerar gör att drivmedelsanvändning/energiförbrukning i kommunen kan beräknas. Västtrafik kör fortfarande allt på RME.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 92 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19