Förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Nyckeltalet visar andelen förnybara bränslen som använts inom kommunens kollektivtrafik. Ökad användning av förnybara bränslen minskar uttaget av fossila bränslen och leder till minskade utsläpp av andra skadliga ämnen.

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Karlstad

Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken är 100 procent sedan år 2015. Den 1 juli 2013 avvecklade diesel som bränsle i bussflottan inom stadstrafiken (Karlstadsbuss) och det sattes in nya biogasbussar i trafik. Dessutom har bussflottan kompletterats med 8 st elbussar varav de sista fyra införlivades i slutet av 2018. Det planeras för att utöka Karlstadsstråket, vilket kan innebära att det blir fler elbussar på sikt.

Fotnot: Värmlandstrafiks andel av förnyelsebara bränslen inom stadstrafiken inte ingår i statistiken.

Övergripande

Andelen förnybart i kollektivtrafiken bland ekokommunerna ligger på 92 procent, vilket är samma nivå som föregående år. Resultatet varierar dock mellan olika kommuner, från 5 till 100 procent förnybart. 41 kommuner kör på helt förnybart.

Tillståndsklassning

>99 %
90–99 %
70–90 %
50–70 %
<50 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19