Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Nyköping

Kommentar 2020: Underlaget bygger på vår fjärrvärmeförbrukning hos Vattenfall, elförbrukning hos Nyköping vattenkraft samt den eldningsolja som används som spets i 6 st fastigheter.

Kommentar 2019:
Nyköpings kommun köper el från Nyköping Vattenkraft AB.
Idag produceras fjärrvärmen i Nyköping till 99 procent av fossilfria biobränslen. 2025 ska vi vara helt fossilfria och vi ser nu över hur den sista procenten fossilolja ska fasas ut i Nyköpings fjärrvärmesystem. Info hemsida 2020-03-03 https://www.vattenfall.se/fjarrvarme/orter/nykoping/

Kommentar 2017:
Nyckeltalet omfattar den kommunala organisationens lokaler - kommunfastigheter. Inte kommunala bolag, Björshults avfallsanläggning eller avloppsreningsverken med tillhörande pumpstationer. Energiförbrukningen 2017 har ökat då fastigheterna Produkten och Rosvalla nu förvaltas av kommunfastigheter, en ökad yta på ca 26 000 m2. Kommunens badhus ingår i statistiken men inomhusbadet renoverades under perioden juni 2013 till juni 2016 vilket påverkar energiförbrukningen.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 96 procent.

29 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2020 har 53 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-21