Förnybar och återvunnen energi i lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunens/regionens lokaler

Mätområde Datum Värde (%)
Härnösand 2005 76
Härnösand 2011 64
Härnösand 2012 66
Härnösand 2013 72
Härnösand 2014 68
Härnösand 2018 84
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Härnösand

En stor del av kommunens lokaler är idag förhyrda och kommunen har idag ingen systematiskt uppföljning på energi i lokalerna. Dels för att värme ingår i hyreskostnaderna.

År 2011-2014 genomfördes projekt för att följa upp energin.

För 2018 har kommunens lokalytor sammanställts och redovisad andel motsvarar andelen yta som är anslutna till fjärrvärme. För elen som förbrukas så har Härnösands kommun med bolag tecknat avtal som garanterar förnybar el som är lokalt producerad i Härnösand, sk. ursprungsgarantier.

Uppgifterna behöver granskas och kvalitetssäkras.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 96 procent.

29 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2020 har 53 procent förnybar energi.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-21