Gå direkt till sidans innehåll

Betesmark

Indikator GN. 4

Nyckeltalet visar hur stor andel av det aktuella områdets totala landareal som utgörs av betesmark.

Betesmarker är viktiga livsmiljöer för odlingslandskapets biologiska mångfald. Minskar arealen försämras förutsättningarna för många av dess arter. Nyckeltalet följer upp miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap, men även Ett rikt växt- och djurliv.

Andel av kommunens totala landareal som utgörs av betesmark

Datakälla: Jordbruksverket
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2013
Senaste värdet:
3,52 % (2022)
Utgångsvärde:
3,69 % (2013)

Kommentar

Andelen av landarealen i Sveriges Ekokommuner som är betesmark har en ökande trend sedan 2013, vilket är väldigt positivt även om ökningen är liten, och ligger nu strax under 1,3 procent. Jämfört med hela Sverige har kommunerna inom SEKOM en hög andel betesmark.

Mellan 2021 och 2022 skedde den största ökningen av hektar betesmark i Övertorneå och den största ökningen i andel betesmark i Kungälv. I ett längre perspektiv, sedan 2013, har den största ökningen i andel betesmark skett i Öckerö.

I det gröna nyckeltalet Betesmark ingår all betesmark i kommunerna, inte bara de som sköts med miljöersättning, men på nationell nivå har även dessa ökat något sedan 2018.

Uppdaterad: 2023-06-28