Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Strömstad

För 2015 har vi inte kunnat skilja ut mängden elenergi som går till värmepumpar och därmed inte heller kunnat få med värmepumparnas återvunna del. Värmepumpar är relativt vanligt och totalsiffran är i verkligheten bättre.En del olja används fortfarande till uppvärmning men all el som köps är klassad som Bra miljöval.

Samma gäller för 2016, totala mängden olja har minskat tydligt.
Total förbrukning har gått ned något under 2017 och minsknng av olja ger ett positivt utfall.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt. Medel för ekokommunerna är 94 procent 2017 vilket också är en ökning jämfört med de senaste åren.

16 ekokommuner uppger att de har 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den kommun som ligger sämst till 2017 har 49 procent förnybar energi. Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. Av de kommuner som redovisat värden både för 2016 och 2017 har andelen förnybar energi ökat.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-04-26