Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Strömstad

För 2015 har vi inte kunnat skilja ut mängden elenergi som går till värmepumpar och därmed inte heller kunnat få med värmepumparnas återvunna del. Värmepumpar är relativt vanligt och totalsiffran är i verkligheten bättre.En del olja används fortfarande till uppvärmning men all el som köps är klassad som Bra miljöval.

Samma gäller för 2016, totala mängden olja har minskat tydligt.
Total förbrukning har gått ned något under 2017 och minskinng av olja ger ett positivt utfall.Under 2018 har uppvärmning med olja minskat något.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

24 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den kommun som ligger sämst till 2018 har 44 procent förnybar energi. Medelvärdet påverkas en del av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-09-13