Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Karlstad

Andelen förnybar energin i Karlstads kommun lokaler är 99 procent 2018. En ökning med 8 procent sedan 2009. Det beror främst på att i flertalet av våra kommunala lokaler har vi arbetat med energieffektivisering på olika sätt under flera år. År 2014 slutfördes till exempel arbetet med att fasa ut användningen av eldningsolja som uppvärmning. Arbetet har därefter bestått av konvertering från uppvärmning med direktverkande el till berg- och fjärrvärme. Alla nybyggnadsprojekt i kommunal regi har klarat höga miljökrav.

Förklaringen till ökningen av andelen förnybar energi 2015-2018 beror främst på nya bio-kraftvärmeverket (Heden 3) som ytterligare minskat behovet av fossila bränslen.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

30 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2019 har 39 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13