Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Helsingborg

Gäller kommunala lokaler som alla ägs och förvaltas av kommunen. Inga bolag är alltså med. Några lokaler med privata skolor och förskolor kommer med.

Kommunen köper enbart Bra Miljöval el och producerar också egen el med solceller.Lokalerna värms till allra största del med fjärrvärme. Fjärrvärmen består av en mycket hög andel återvunnen energi i form av spillvärme, restavfall och pellets. Annan uppvärmning som förekommer är värmepumpar och gaspannor som eldas med biogas.

Värmeanvändningen är inte normalårskorrigerad.
Elen inkluderar egenproducerad el från solceller.

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

30 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den medlem som ligger sämst till 2019 har 39 procent förnybar energi.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13