Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Karlstad

Vissa månader visar slamanalyserna på toppar av kvicksilver vilket gjort att årsmedelvärdet för kvicksilverhalten ökat. Karlstad ligger också över medelvärdet för ekokommunerna.

Den största källan till kvicksilver i avloppsvatten är tandamalgam från tandvårdskliniker. Kvicksilver kan också ligga kvar som sediment i ledningar och vid spolning/underhåll kan sediment lossna och kvicksilvret följer då med till reningsverket.

Karlstad ligger lite över snittet för ekokommunerna.

Målvärdet inom Revaqcertifieringen för kvicksilver kan utifrån dagens nivåer bli en utmaning att nå.

Sedan 2008 är Karlstads kommuns största reningsverk, Sjöstadsverket, Revaq-certifierat. Det innebär att kommunen bedriver ett systematiskt arbete för att minska gifter i avloppsslammet. Detta för att kunna återanvända slammet som växtnäring.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,41 mg/kg, vilket är ungefär samma nivå som senaste tre åren. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. En kommun överskrider gränsvärdet vilket är Bollebygd kommun.

Tillståndsklassning

>2,50 mg/kg
<2,50 mg/kg
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22