Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Karlstad

Kvicksilverhalten i slammet visar på en minskning under de senaste åren. En särskild tillsynskampanj av tandvårdsverksamheter utfördes av miljöförvaltningen under 2019. Denna kan troligen ha betydelse för de minskade kvicksilverutsläppen till avloppet som skett de senaste åren. Den största källan till kvicksilver i avloppsvatten är tandamalgam från tandvårdskliniker. Kvicksilver kan också ligga kvar som sediment i ledningar och vid spolning/underhåll kan sediment lossna och kvicksilvret följer då med till reningsverket. Sedan 2008 är Karlstads kommuns största reningsverk, Sjöstadsverket, Revaq-certifierat. Syftet med certifieringssystemet Revaq är dels att säkra drivkraften för en fortlöpande förbättring av kvaliteten på inkommande avloppsvattnet och därmed också på slammet och dels att skapa en hållbar återföring av växtnäring. Kommunen bedriver ett systematiskt uppströmsarbete som syftar till att minska utsläpp av skadliga ämnen till avloppet. Slamkvaliteten följs upp kontinuerligt och endast slampartier som uppfyller fastställda krav får spridas som gödselmedel på åkermark. Samtliga slampartier (månadspartier) som producerades på Sjöstadsverket 2020 klarade Revaq:s gränsvärden för kvicksilver. I jämförelse med medelvärdet för Sveriges Ekokommuner (2019) ligger kvicksilverhalten i avloppsslammet i Karlstad på en något högre nivå.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,37 mg/kg TS, vilket är en svag minskning. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. Ingen kommun överskrider gränsvärdet.

Tillståndsklassning

>2,50 mg/kg ts
<2,50 mg/kg ts
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02