Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Högsby 2011 0,34
Högsby 2012 0,30
Högsby 2013 0,25
Högsby 2014 0,25
Högsby 2015 0,40
Högsby 2016 0,32
Högsby 2017 0,37
Högsby 2018 0,20
Högsby 2019 0,25
Högsby 2020 0,41
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Högsby

Uppgifter inhämtade från Länsstyrelsen Kalmar län för Högsby Avloppsreningsverks miljörapporter. Medelvärde mg/kg TS.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,37 mg/kg TS, vilket är en svag minskning. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. Ingen kommun överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27