Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Gävle 2015 0,45
Gävle 2016 0,51
Gävle 2017 0,44
Gävle 2018 0,55
Gävle 2019 0,47
Gävle 2020 0,42
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,37 mg/kg TS, vilket är en svag minskning. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. Ingen kommun överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02