Kvicksilver i avloppsslam

Kvicksilver i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg ts)
Avesta 2016 0,60
Avesta 2017 0,64
Avesta 2018 0,63
Avesta 2019 0,59
Avesta 2020 0,55
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Medelvärdet för ekokommunerna ligger på 0,37 mg/kg TS, vilket är en svag minskning. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för kvicksilver i rötslam som är 2,5 mg/kg. Ingen kommun överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27