Kadmium i avloppsslam

Kadmium i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Karlstad

Kadmiumhalten har legat på en jämn nivå de senaste åren. Kadmium i avloppsvatten kommer huvudsakligen från bilvårdsanläggningar, konstnärsfärger och från hushåll (via livsmedel). Sedan 2008 är Karlstads kommuns största reningsverk, Sjöstadsverket, Revaq-certifierat. Syftet med certifieringssystemet Revaq är dels att säkra drivkraften för en fortlöpande förbättring av kvaliteten på inkommande avloppsvattnet och därmed också på slammet och dels att skapa en hållbar återföring av växtnäring. Kommunen bedriver ett systematiskt uppströmsarbete som syftar till att minska utsläpp av skadliga ämnen till avloppet. Slamkvaliteten följs upp kontinuerligt och endast slampartier som uppfyller fastställda krav får spridas som gödselmedel på åkermark. Samtliga slampartier (månadspartier) som producerades på Sjöstadsverket 2020 klarade Revaq:s gränsvärden för kadmium. I jämförelse med medelvärdet för Sveriges Ekokommuner (2019) ligger kadmiumhalten i avloppsslammet i Karlstad på en lägre nivå.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna ligger runt 0,79 mg/kg TS, samma som de två senaste åren men har i ett längre tidsperspektiv haft en nedåtgående trend. Medelvärdet ligger tydligt under gränsvärdet för kadmium i rötslam som är 2 mg/kg. Gränsvärdet överskrids i sex ekokommuner (Hedemora, Kalix, Oskarshamn, Sala, Simrishamn och Vårgårda). Det är två fler kommuner än föregående år.

Tillståndsklassning

>2,00 mg/kg ts
<2,00 mg/kg ts
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-02