Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Mätområde Datum Värde (mg/kg)
Nybro 2008 29,0
Nybro 2009 22,0
Nybro 2010 25,0
Nybro 2011 24,5
Nybro 2012 27,5
Nybro 2013 20,5
Nybro 2014 26,0
Nybro 2015 19,8
Nybro 2016 18,0
Nybro 2017 20,0
Nybro 2018 16,0
Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Nybro

Från och med 2015 analyseras det centrifugerade avloppsslammet. Dessa resultat kan inte riktigt jämföras med andra tidigare mätserie då man provtagit från ackumulerat slam från vassbäddar. Torrsubstansen minskar p.g.a. nedbrytning, därför är andelen tungmetall högre tidigare år.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22