Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Karlstad

Halten av bly i Karlstad har legat på en relativt jämn nivå de senaste åren, men har sett ur ett längre perspektiv minskat, vilket är en allmän tendens sedan man införde blyfri bensin. Sedan 2008 är Karlstads kommuns största reningsverk, Sjöstadsverket, Revaq-certifierat. Syftet med certifieringssystemet Revaq är dels att säkra drivkraften för en fortlöpande förbättring av kvaliteten på inkommande avloppsvattnet och därmed också på slammet och dels att skapa en hållbar återföring av växtnäring. Kommunen bedriver ett systematiskt uppströmsarbete som syftar till att minska utsläpp av skadliga ämnen till avloppet. Slamkvaliteten följs upp kontinuerligt och endast slampartier som uppfyller fastställda krav får spridas som gödselmedel på åkermark. Samtliga slampartier (månadspartier) som producerades på Sjöstadsverket under 2020 klarade Revaq:s gränsvärden för bly. I jämförelse med medelvärdet för Sveriges Ekokommuner (2019) ligger blyhalten i avloppsslammet i Karlstad på en något lägre nivå.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på 15 mg/kg TS. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Tillståndsklassning

>100 mg/kg ts
<100 mg/kg ts
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-27