Bly i avloppsslam

Bly i avloppsslam

Datakälla: Miljörapporter från avloppsreningsverk

Kommentar

Enköping

Sommaren 2017 fick reningsverket av misstag ta emot tvättvatten från en panna kraftvärmeverket, som resulterade i höga medelvärden för bly, kadmium och zink.

Övergripande

Medelvärdet för ekokommunerna har haft en svag nedåtgående trend och ligger nu på knappt 16 mg/kg. Medelvärdet ligger långt under gränsvärdet för bly i rötslam som är 100 mg/kg. Ingen av ekokommunerna överskrider gränsvärdet.

Tillståndsklassning

>100 mg/kg
<100 mg/kg
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22