Miljöcertifierat skogsbruk

Nyckeltalet visar andelen FSC-certifierad skog i kommunerna. Certifieringen innebär att skogar brukas och avverkas ansvarsfullt enligt FSC:s regler för skogsbruk och spårbarhet.

FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

Andel FSC-certifierat skogsbruk

Datakälla: Svenska FSC, SCB

Kommentar

Gotland

På Gotland finns omkring 124 000 ha skogsmark, ca 96 000 ha är produktiv skog. Största enskilda skogsägaren är finns hos Svenska Kyrkan med ca 7500 ha FSC- certifierad skog. Större delen av skogsmarken ägs av enskilda jord- och skogsbrukare på Gotland. Region Gotlands skogsinnehav på ca 1700 ha finns i huvudsak nära tätorterna och är inte certifierad eftersom en del av skogen sköts för att vara skogar för rekreation och pedagogik, en del är markreserv för eventuell framtida exploatering, andra arealer är produktionsskog som ska bekosta skötseln av de frilufts- och /eller naturvårdsinriktade områdena för
bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster.

Övergripande

Inom Sveriges ekokommuner är 52 procent av skogsbruket FSC-certifierad. Jämfört med 2011 är det en ökning på drygt 2 procentenheter. Motsvarande siffra för hela landet är 53 procent.

Ekokommunerna Älmhult, Laxå, och Ronneby har över 80 procent certifierad skog enligt rapporterade uppgifter.

Tillståndsklassning

>70 %
40–70 %
20–40 %
<20 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-17