Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen

Kommentar

Ystad

Det är inte möjligt att få specificerad statistik av Skånetrafiken gällande resor med kollektivtrafik uppdelat på kommun. Resultaten som finns angivna är baserade på regionala resvaneundersökningar som genomförts 2007, 2013 och 2018.

I resvaneundersökningen 2018 framgår det att Ystadborna gjorde 2,1 resor/person och dag och av dessa var 12,1 % med kollektivtrafik. Enligt RVUerna har antalet resor i Ystads kommun minskat över tid och andelen resor med kollektivtrafik har ökat. Som ett komplement till den regionala resvaneundersökningen genomför kommunen mätning av trafikflöden både gällande bil och cykel. Mätningen för bil från 2020 visar att flödena minskat sedan 2017, men en trolig orsak till minskningarna är minskat resande under pandemin. Gällande cykelflöden finns motstridiga resultat, där tillfälliga mätningar under 2 veckor visar att flödena minskat 2021 jämfört med 2018. Dock visar resultat från fyra fasta mätpunkter att flödena ökat under senare år. Kollektivtrafikstatistik från Skånetrafiken visar på kraftigt minskat resande under pandemin, men att många nu börjat åka igen. Det är dock för tidigt att dra några slutsatser om förändrade resvanor.

Statistiken är bristfällig då kommunen inte utför egna resvaneundersökningar och de som genomförts regionalt görs förhållandevis sällan. I en landsbygdskommun som under lång tid varit bilberoende är det ändå positivt att trenden när det gäller resor med kollektivtrafik ökar. Jämfört med Skåne i stort ligger däremot Ystad långt under genomsnittet som är 146,7 resor/inv och år.

Övergripande

Under 2020 och 2021 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2021 låg snittet på drygt 32 resor per invånare vilket är en minskning på över 50 procent från 2019. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 och 2021 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 35 procent. Med samma uträkning mellan 2019 och 2021 har antar resor per invånare minskat med 56 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 1 till 161 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 och 2021 då statistiken varit försenad.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16