Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Ystad

Det är inte möjligt att få specificerad statistik av Skånetrafiken gällande resor med kollektivtrafik uppdelat på kommun. Resultaten som finns angivna är baserade på regionala resvaneundersökningar som genomförts 2007, 2013 och 2018.

Enligt resvaneundersökningarna har antalet resor i Ystads kommun minskat över tid och andelen resor med kollektivtrafik har ökat.

2007 genomfördes 985,5 resor/inv och år varav 9,7 % med kollektivtrafik.
2013 genomfördes 766,5 resor/inv och år varav 11,3 % var med kollektivtrafik.
2018 genomfördes 766,5 resor/inv och år varav 12,1 % var med kollektivtrafik.

Statistiken är bristfällig då kommunen inte utför egna resvaneundersökningar och de som genomförts regionalt görs förhållandevis sällan. I en landsbygdskommun som under lång tid varit bilberoende är det ändå positivt att trenden när det gäller resor med kollektivtrafik ökar. Jämfört med Skåne i stort ligger däremot Ystad långt under genomsnittet som är 146,7 resor/inv och år.

Övergripande

Under 2020 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2020 låg snittet på knappt 35 resor per invånare vilket är en minskning på nästan 50 procent. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 25 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 4 till 190 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 (som brukar har flest antal resor per invånare) då data ännu inte har publicerats.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19