Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Mätområde Datum Värde (resor/inv)
Strängnäs 2017 26
Strängnäs 2018 26
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Strängnäs

Kommentar avseende år 2017
Nyckeltalet omfattar för år 2017 enbart bussresor med Sörmlandstrafiken och avser både landsbygdstrafiken och stadstrafiken. Resandeutvecklingen med buss har sammantaget varit positiv under 2017, trots ett oförändrat resandeutbud.

Kollektivtrafiken i Strängnäs kommun körs av Sörmlandstrafiken, SJ och Upplands länstrafik, som har en busslinje mellan Enköping och Strängnäs. På grund av otillräckliga underlag så omfattas inte nyckeltalet för 2017 av resande med regionaltåg (Strängnäs och Läggesta station) eller bussresor med Upplands länstrafik (men antalet påstigande på denna busslinje är inte omfattande).

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 582 resor per invånare. Sedan 2015 kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Att det är olika kommuner som har rapporterat in kan dock påverka medelvärdet. För år 2018 är det betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2018 och 2019 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Tyresö och Huddinge. Därefter kommer Borås.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22