Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Solna

Statistiken vad gäller antal kollektiva resor per år och invånare i Solna stad baseras på SL:s statistik av antalet påstigande per kommun samt SCB:s statistik om antalet kommuninvånare.

Under 2017 hade Solna 116 300 påstigande resenärer per dag (räknat en vanlig vintervardag). Det ger 42 449 500 påstigande totalt under ett år. 2017 hade Solna 79 707 invånare.

Under 2018 hade Solna 115 200 påstigande resenärer per dag (räknat en vanlig vintervardag). Det ger 42 048 000 påstigande totalt under ett år. 2017 hade Solna 80 950 invånare.

Statistiken för 2019 uppdateras när nya siffror publiceras av SL (i slutet av 2020).

Inga nya siffror för 2020 har presenteras

Övergripande

Under 2020 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2020 låg snittet på knappt 35 resor per invånare vilket är en minskning på nästan 50 procent. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 25 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 4 till 190 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 (som brukar har flest antal resor per invånare) då data ännu inte har publicerats.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19