Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen

Kommentar

Solna

Statistiken vad gäller antal kollektiva resor per år och invånare i Solna stad baseras på SL:s statistik av antalet påstigande per kommun samt SCB:s statistik om antalet kommuninvånare.

Under 2017 hade Solna 116 300 påstigande resenärer per dag (räknat en vanlig vintervardag). Det ger 42 449 500 påstigande totalt under ett år. 2017 hade Solna 79 707 invånare.

Under 2018 hade Solna 115 200 påstigande resenärer per dag (räknat en vanlig vintervardag). Det ger 42 048 000 påstigande totalt under ett år. 2018 hade Solna 80 950 invånare.

Under 2019 hade Solna 119 200 påstigande resenärer per dag (räknat en vanlig vårvinterdag). Det ger 43 508 000 påstigande totalt under ett år. 2019 hade Solna 82 429 invånare.

Under 2020 - pandemiåret - hade Solna 75 400 påstigande resenärer per dag (räknat en vanlig vårvinterdag). Det ger 27 521 000 påstigande totalt under ett år. 2020 hade Solna 83 162 invånare.

Övergripande

Under 2020 och 2021 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2021 låg snittet på drygt 32 resor per invånare vilket är en minskning på över 50 procent från 2019. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 och 2021 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 35 procent. Med samma uträkning mellan 2019 och 2021 har antar resor per invånare minskat med 56 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 1 till 161 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 och 2021 då statistiken varit försenad.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16