Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen

Kommentar

Nyköping

2021: Nedgången bedöms vara en effekt av corona-pandemin
2020: Nedgången i antal resor per år och invånare bedöms vara en effekt av corona-pandemin.
2019: Nyckeltal för 2018 inkluderar fria sommarlovsresor ÅK6-GY2 (ca +62000 resor jämfört sommaren 2017). Sommaren 2019 genomfördes ej fria sommarlovsresor vilket förklarar utebliven större utveckling till 2019.

2018: 39,8 om alla de fria resor som utfördes med av regeringen bekostade fria busskort för ungdomar under sommaren inkluderas. 38,5 per person om ovanstående antal resor hade varit i paritet med normalt resande under sommaren.

Hösten 2016 lanserades den nya Sörmlandstaxan och samtidigt ett nytt tekniskt system. Installationen och implementeringen av det nya tekniska systemet medförde ett visst databortfall under främst månaderna september och oktober, varvid ett komplett underlag för 2016 inte kan redovisas.

Underlaget för 2011-2015 omfattar endast resor gjorda med Sörmlandstrafiken. Detta då flera bolag har som policy att inte lämna ut sitt underlag då det ses som marknadskänsliga uppgifter.

Övergripande

Under 2020 och 2021 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2021 låg snittet på drygt 32 resor per invånare vilket är en minskning på över 50 procent från 2019. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 och 2021 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 35 procent. Med samma uträkning mellan 2019 och 2021 har antar resor per invånare minskat med 56 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 1 till 161 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 och 2021 då statistiken varit försenad.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16