Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Nyköping

2020: Nyckeltal för 2018 inkluderar fria sommarlovsresor ÅK6-GY2 (ca +62000 resor jämfört sommaren 2017). Sommaren 2019 genomfördes ej fria sommarlovsresor vilket förklarar utebliven större utveckling till 2019.

2018: 39,8 om alla de fria resor som utfördes med av regeringen bekostade fria busskort för ungdomar under sommaren inkluderas. 38,5 per person om ovanstående antal resor hade varit i paritet med normalt resande under sommaren.

Hösten 2016 lanserades den nya Sörmlandstaxan och samtidigt ett nytt tekniskt system. Installationen och implementeringen av det nya tekniska systemet medförde ett visst databortfall under främst månaderna september och oktober, varvid ett komplett underlag för 2016 inte kan redovisas.

Underlaget för 2011-2015 omfattar endast resor gjorda med Sörmlandstrafiken. Detta då flera bolag har som policy att inte lämna ut sitt underlag då det ses som marknadskänsliga uppgifter.

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 582 resor per invånare. Sedan 2015 kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Att det är olika kommuner som har rapporterat in kan dock påverka medelvärdet. För år 2018 är det betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2018 och 2019 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Tyresö och Huddinge. Därefter kommer Borås.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-05-20