Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Karlstad

Innan Covid-19 pandemins inträde hade Karlstad ökat det totala resandet med 79 procent, mellan år 2005 och 2019. Från 3,9 miljoner resor 2005 till drygt 7 miljoner 2019.
Karlstad är en av de städer utanför storstadsregionerna där man åker allra mest kollektivt. Fem av tio Karlstadsbor använde sig av stadsbussarna minst en gång per månad (innan Covid-19)
Under 2020 gjordes 62 resor per invånare med Karlstadsbuss i stadstrafiken.
Resandet var normalt under januari och februari för att därefter sjunka drastiskt från mars och framåt när pandemin slog till med full kraft.
För att förhindra smittspridningen har Region Värmland, under året, lanserat kampanjer där rekommendationen varit att få resenärerna att försöka cykla eller gå så mycket som möjligt och att tänka över om det går att sprida ut sitt resande med kollektivtrafiken samt undvika onödiga resor. Därav har resandet med kollektivtrafiken naturligt gått ner mycket under 2020.
82 procent av kunderna uppger att de är nöjda med kollektivtrafiken i Karlstad, enligt Svensk Kollektivtrafiks årliga undersökningar. Det är det högsta betyget i kollektivtrafiken sett över hela landet, där riksgenomsnittet ligger på 61 procent.
Fotnot: I statistiken ingår stadstrafiken i Karlstads tätort, Skåre tätort samt Alster tätort, delat med befolkningen i dessa tre tätorter. Värmlandstrafiks resor inom stadstrafiken ingår dock inte i statistiken.

Övergripande

Under 2020 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2020 låg snittet på knappt 35 resor per invånare vilket är en minskning på nästan 50 procent. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 25 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 4 till 190 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 (som brukar har flest antal resor per invånare) då data ännu inte har publicerats.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19