Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Karlstad

Karlstad en av de städer utanför storstadsregionerna där man åker allra mest kollektivt. Sex av tio Karlstadbor använder sig av stadsbussarna minst en gång per månad.

Under 2018 gjordes 96 resor per invånare med Karlstadsbuss i stadstrafiken, vilket är betydligt högre än medelvärdet för Sveriges ekokommuner.

Karlstad har målet att antalet resor med kollektivtrafiken ska fördubblas från 2005 till 2020. Antalet resor med stadsbussarna i Karlstad har ökat tretton år i rad. Mellan år 2005 och 2018 har totala antalet resor ökat med 79 procent, från 3,9 miljoner resor 2005 till drygt 7,0 miljoner 2018. Ökningen det senaste året var dock något mindre än tidigare, vilket kan till viss del bero på det fina vädret både under sommaren och hösten. Det, tillsammans med en stor befolkningsökning och att det geografiska området utökats 2018, innebär att antalet resor per person och år minskade under 2018.

83 procent av kunderna uppger att de är nöjda med kollektivtrafiken i Karlstad, enligt Svensk Kollektivtrafiks årliga undersökningar. Det är det högsta betyget i kollektivtrafiken sett över hela landet, där riksgenomsnittet ligger på 59 procent.

Viktiga satsningar bakom den positiva utvecklingen i Karlstad har bland annat varit enklare linjenät, tätare avgångar, bussar med AC, WiFi, fler sittplatser. Även offensiv marknadsföring och attityd- och beteendepåverkande åtgärder har bidragit.

Under 2018 har Karlstadsbuss bland annat förlängt en av baslinjerna till att även innefatta området Alster. I slutet av året invigdes även den nya snabbusslinjen, som trafikerar ett stråk med många resande. Denna linje trafikeras av 4 st nya ledbussar som är helt elektrifierade.

Fotnot: I statistiken ingår stadstrafiken i Karlstads tätort, Skåre tätort samt Alster tätort, delat med befolkningen i dessa tre tätorter. Värmlandstrafiks resor inom stadstrafiken ingår dock inte i statistiken.

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 582 resor per invånare. Sedan 2015 kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Att det är olika kommuner som har rapporterat in kan dock påverka medelvärdet. För år 2018 är det betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2018 och 2019 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Tyresö och Huddinge. Därefter kommer Borås.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-15