Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Hallsberg

Liksom tidigare år tas resandet fram utifrån hur många som kliver på bussarna i Hallsbergs kommun. Resandet på tåg går tyvärr inte att få fram uppgifter på.
Antal påstigande på bussarna 2019 var 311 000. Antal invånare per 31/12 2019 var 15 932, vilket ger 19,5 resor per invånare.
Liten minskning jämfört med 2018. Har inte grävt djupare i vad orsaken till minskningen är.

Antal påstigande resenärer på bussar var 326 238 st år 2018. Motsvarande värden 2017 är 323 152 och 2016 var värdet 309 910.
Delat med antal invånare ger dessa värden 20,4 påstigande på bussar per invånare 2018 (20,3 år 2017 och 19,8 år 2016).

Övergripande

Antalet kollektivresor skiljer kraftigt mellan olika kommuner, från 5 till 582 resor per invånare. Sedan 2015 kan man se en nedåtgående trend för åren innan. Att det är olika kommuner som har rapporterat in kan dock påverka medelvärdet. För år 2018 är det betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Baserat på de ekokommuner som redovisat uppgifter både för 2018 och 2019 ligger medelvärdet på ungefär samma nivå.

Flest kollektivresenärer finns i ekokommunerna i Stockholms län och är allra högst i Stockholm, Tyresö och Huddinge. Därefter kommer Borås.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22