Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen

Kommentar

Hallsberg

Resandet utgår från hur många som kliver på bussarna i Hallsbergs kommun. Resandet på tåg går tyvärr inte att få fram uppgifter på.

För pandemiåret 2020 är det svårt att få fram antalet kollektiva resor per år och invånare. Resandestatistiken bygger på de incheckningar som görs i biljettmaskiner i samband med ombordstigning. Det finns ingen passagerarräknare vid dörrarna och när de främre dörrarna stängdes den 17 april i Örebro län förlorades incheckningsstatistiken. Först i augusti installerades biljettvalidatorer i de bakre dörrarna i regiontrafiken.

På grund av de brister som finns i statistiken så finns det ingen möjlighet att ta fram uppgifter för enbart Hallsbergs kommun. Det har dock gjorts en uppskattning på hur mycket resandet har förändrats totalt för året i hela länet. Det uppskattats att resandet i regiontrafiken 2020 minskade med ca 45% jämfört med 2019.

Antalet invånare i Hallsberg var den 31 dec 2020 15 590 personer. Med utgångspunkt från 2019 års resor uppskattas 2020 års resor till 0,55 x 311 000 = 171 050. Det innebär 171 050 / 15 590 = 10,97 resor/invånare.

Antal påstigande på bussarna 2019 var 311 000. Antal invånare per 31/12 2019 var 15 932, vilket ger 19,5 resor per invånare. 2019 var det en liten minskning jämfört med 2018.

Övergripande

Under 2020 och 2021 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2021 låg snittet på drygt 32 resor per invånare vilket är en minskning på över 50 procent från 2019. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 och 2021 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 35 procent. Med samma uträkning mellan 2019 och 2021 har antar resor per invånare minskat med 56 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 1 till 161 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 och 2021 då statistiken varit försenad.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16