Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Gnesta

Antalet resor innefattar buss och pendeltåg. Det finns även regiontåg med ett marginellt antal resande
2014 Statistik har inte gått att få fram för regiontåget
2014. OBS siffran ändrad för 2014 på grund av felräkning.
2018 Statistik för buss, pendeltåg och för första gången regiontåg

2015 Statistik för alla slag. Buss, regionaltåg och pendeltåg. Stadstrafik finns inte

 1. Resandet har enligt Sörmlands kollektivmyndighet ökat. Regiontåg inte med i statistiken. Den står för ett litet antal resande
 2. De siffror som går att få fram gäller buss/pendeltåg/regiontåg och avser antal påstigande enligt instruktion. Troligen är 2016 års siffror felaktigt rapporterade. Kan denna siffra tas bort och jämförelse göras med de andra åren?
  2019
  Pendeltåg 308 000 påstigande
  Regionaltåg: 63500
  Busstrafiken: 177270
  Totalt antal påstigande: 548 770
  Antal invånare sista december: 11 365
  2020
  Pandemiåret. Nedgång med 35-36 % regionaltåget minskar mest och buss och pendeltåg lite mindre. Att pendeltåg och buss ligger lite högre beror troligtvis på att gymnasieungdomar fortsatt att åka till skolan större delen av året medan arbetspendlingen minskat väldigt kraftigt.

Övergripande

Under 2020 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2020 låg snittet på knappt 35 resor per invånare vilket är en minskning på nästan 50 procent. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 25 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 4 till 190 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 (som brukar har flest antal resor per invånare) då data ännu inte har publicerats.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19