Resor med kollektivtrafik

Nyckeltalet visar förändringar i kommuninvånarnas nyttjande av den kollektivtrafik som erbjuds inom kommunen. Nyckeltalet omfattar antal påstigande med stadsbuss, regionbuss, lokaltåg, tunnelbana och spårvagn.

Ökad kollektivtrafik har positiv effekt på miljön då det minskar användandet av fossila bränslen, minskar utsläpp av andra skadliga ämnen och minskar trafiktrycket på vägnätet.

Antal resor (påstigningar) per invånare gjorda med kollektivtrafik

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna och hämtas från de lokala- och regionala trafikbolagen.

Kommentar

Gävle

Statistiken visar resande med Stadsbussarna, SJ-tåg, Tåg i Bergslagen, Upptåget, "Land" och X-trafik.
Det kollektiva resandet har påverkats i hög grad av Covid-19 av flera anledningar. Orsaken till minskningen bedöms uteslutande bero på Covid-19. I X-trafiks uppdrag har under året ingått att avråda från resor med kollektivtrafiken. X-trafik har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att minska spridningen av coronaviruset. Informationen har varit att om du måste resa med kollektivtrafik så finns möjligheten, men att undvika onödiga resor, hålla avstånd och använda munskydd samt att inte resa med symtom. Kollektivtrafiken har körts enligt planerad nivå trots rekommendationen att undvika kollektivtrafiken och utifrån att trängsel inte ska uppstå har även extra förstärkningar körts. På grund av Covid-19 saknas statistik från bussresor under perioden april-dec. Detta eftersom framdörrarna på bussarna varit stängda vilket inneburit att inga resor registrerats. X-Trafiks resor med tåg har dock registrerats under hela 2020. Exemprl på åtgärder som genomförts är att digitala displayer vid centrumhållplatsen. 2020 och 2021 satsar Livsmiljö Gävle, X-trafik och JCDeaux gemensamt att ta fram en skräddarsydd lösning för de nya väderskydden på Centrumhållplatsen med digitala displayer som kommer visa realtidsinformation till resenärerna.
Källa: X-trafik, Region Gävleborg

Övergripande

Under 2020 skedde en markant minskning på antalet kollektivtrafikresor per invånare vilket beror på pandemin och de restriktioner som det medföljde. Under 2020 låg snittet på knappt 35 resor per invånare vilket är en minskning på nästan 50 procent. Då det för många kommuner inte har publicerats data för antal resande inom kollektivtrafiken för 2020 kan det vara intressant att jämföra medelvärdet för de kommuner som har rapporterat in data för både 2019 och 2020. Baserat på detta har antal resande inom kollektivtrafiken minskat med 25 procent.

Antalet kollektivtrafikresor skiljer sig kraftigt mellan olika kommuner, från 4 till 190 resor per invånare. Stockholm och flera andra kommuner inom Stockholms län har dock ej rapporterat in data för 2020 (som brukar har flest antal resor per invånare) då data ännu inte har publicerats.

Tillståndsklassning

>150 resor/inv
100–150 resor/inv
50–100 resor/inv
25–50 resor/inv
<25 resor/inv
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19