Koldioxidutsläpp övriga sektorer

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska vår användning av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.
Nyckeltalet redovisar koldioxidutsläpp inom kommunen exklusive industrins utsläpp. Dessa övriga sektorerna är transporter, el och fjärrvärme, arbetsmaskiner, egen uppvärmning av bostäder och lokaler och produktanvändning. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte med.

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Mätområde Datum Värde (ton/inv)
Karlstad 1990 4,4
Karlstad 2000 3,5
Karlstad 2005 3,3
Karlstad 2010 3,2
Karlstad 2011 2,8
Karlstad 2012 2,7
Karlstad 2013 2,5
Karlstad 2014 2,4
Karlstad 2015 2,4
Karlstad 2016 2,3
Karlstad 2017 2,3
Karlstad 2018 2,2
Karlstad 2019 2,1
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, SCB

Kommentar

Ekokommunernas utsläpp per invånare från övriga sektorer har minskat med 43 procent sedan 1990. De totala utsläppen, ej räknat per invånare, har minskat 30 procent sedan 1990. Det går att jämföra med de nationella utsläppen exklusive industrin som minskat med 33 procent. Det nationella etappmålet som ska nås 2020 är 40 procent minskade utsläpp till år 2020, varav en tredjedel av minskningen får ske genom utsläppskrediter.

Utsläppen varierar betydligt mellan olika kommuner och beror till stor del på lokala förutsättningar. Exempelvis kan ett värmeverk försörja flera kommuner med värme. Utsläppen förs endast till den kommun där värmeverket ligger. Vissa kommuner kan ha motorväg genom kommunen medan vissa kommuner inte har någon större genomfartsled.

Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Nationellt mål

Länkar

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-09-21