Koldioxidutsläpp övriga sektorer

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska vår användning av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären.
Nyckeltalet redovisar koldioxidutsläpp inom kommunen exklusive industrins utsläpp. Dessa övriga sektorerna är transporter, el och fjärrvärme, arbetsmaskiner, egen uppvärmning av bostäder och lokaler och produktanvändning. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunen är inte med.

Koldioxidutsläpp från övriga sektorer per kommuninvånare

Mätområde Datum Värde (ton/inv)
Högsby 1990 5,0
Högsby 2000 5,1
Högsby 2005 4,9
Högsby 2010 4,7
Högsby 2011 4,6
Högsby 2012 4,2
Högsby 2013 4,1
Högsby 2014 3,9
Högsby 2015 3,8
Högsby 2016 3,5
Högsby 2017 3,5
Högsby 2018 3,3
Högsby 2019 3,4
Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, SCB

Kommentar

Ekokommunernas utsläpp per invånare från övriga sektorer har minskat med 47 procent sedan 1990. De totala utsläppen, ej räknat per invånare, har minskat 34 procent sedan 1990. Det går att jämföra med de nationella utsläppen exklusive industrin som minskat med 39 procent. Det nationella etappmålet som skulle nås 2020 är 40 procent minskade utsläpp till år 2020, varav en tredjedel av minskningen får ske genom utsläppskrediter. Ekokommunerna nådde tillsammans inte riktigt målet, men 61 av kommunerna minskade utsläppen med 40 procent eller mer mellan 1990 och 2020.

Utsläppen varierar betydligt mellan olika kommuner och beror till stor del på lokala förutsättningar. Exempelvis kan ett värmeverk försörja flera kommuner med värme. Utsläppen förs endast till den kommun där värmeverket ligger. Vissa kommuner kan ha motorväg genom kommunen medan vissa kommuner inte har någon större genomfartsled.

Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Nationellt mål

Länkar

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-08-30