Koldioxidutsläpp från industrin

Utsläppen av koldioxid speglar samhällets förbränning av fossila bränslen. Målet är att minska vår användning av fossila bränslen och därmed minska utsläppen av koldioxid till atmosfären. Nyckeltalet omfattar utsläpp från industriprocesser, förbränning inom industrin för energiändamål, raffinaderier och utsläpp från bränslehantering.

Koldioxid från industrisektorn per kommuninvånare

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen, SCB

Kommentar

Utsläppen från industrisektorn bland Ekokommunerna domineras av Cementa på Gotland och SSAB i Luleå. Ekokommunernas samlade utsläpp från industrier ökade till 2019 vilket berodde på ökade utsläpp från SSAB i Luleå. År 2020 minskade ekokommunernas utsläpp, vilket delvis berodde på minskade utsläpp från både SSAB och Cementa.

Både SEKOM:s totala utsläpp från industrier och utsläpp från industrier per invånare har minskat räknat från år 2005. EU:s mål för utsläppshandeln är att minska de totala utsläppen med 21 procent till 2020 och 43 procent till 2030 jämfört med 2005 års värden. Detta kan jämföras med SEKOM:s samlade utsläpp från industrier, inklusive industrier utanför utsläppshandeln, som minskade med 31 procent mellan 2005 och 2020. Räknat per invånare har utsläppen minskat med 41 procent sedan 2005.

Sedan 1990 har totala utsläppen minskat med 39 procent. Räknat per invånare har utsläppen minskat med 50 procent sedan 1990.

Statistiken har primärt tagits fram för riksnivån. För enskilda kommuner är underlaget osäkrare. Större hopp eller oväntade avvikelser från ett år till ett annat kan vara ett tecken på brister i data.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-08-30