Certifierade skolor och förskolor

Nyckeltalet redovisar de skolor och förskolor som arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt en certifierad modell. Utmärkelsen skola för hållbar utveckling, Grön Flagg eller ISO 14001/EMAS.

Andel miljöcertifierade skolor och förskolor

Datakälla: Håll Sverige Rent och Skolverket

Kommentar

Karlstad

2018 är cirka 6 procent av kommunens skolor och förskolor miljöcertifierade i någon form. De flesta är certifierade enligt Grön Flagg, en skola är certifierad enligt Miljödiplomering. Både andelen och antalet certifierade skolor/förskolor har minskat sedan 2012. Karlstad ligger långt under snittet hos ekokommunerna.

Skolor i Karlstads kommun jobbar utifrån visionen ”vi rustar ditt barn för framtiden”. Därför jobbar vi aktivt med att införa lärande för hållbar utveckling i kommunens skolor, så att det genomsyrar hela skolornas verksamhet. Ny forskning visar att certifieringar, som Grön flagg och Skola för hållbar utveckling, inte per automatik bidrar till en undervisning som stärker elevers handlingskompetens och vilja att agera i frågor som rör ekonomisk, social eller miljömässig hållbar utveckling.

Därför har barn och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun initierat ett utvecklingsarbete i kommunens förskolor och skolor med syfte att inför lärande för hållbar utveckling, som genomsyrar all verksamhet på ett sätt som ligger i linje den forskning som finns på området.

I dagsläget är åtta förskolor, fyra grundskolor och en gymnasieskola involverade i arbetet med att införa lärande för hållbar utveckling som den bärande helhetsidén på sina enheter. Arbetet ska under de kommande åren spridas till övriga enheter i det kommunala skolsystemet.

Övergripande

Andelen miljöcertifierade förskolor och skolor fortsätter att minska och ligger nu på 10 procent. Ekokommunerna är dock något bättre än riket totalt som ligger på 9 procent. Orsaken till minskningen både 2019 och 2017 beror på att Håll Sverige Rent har tagit bort inaktiva verksamheter med Grön Flagg-certifieringar.

Andelen skiljer sig stort mellan kommunerna. 30 ekokommuner saknar helt miljöcertifierade skolor och förskolor (vilket är åtta fler än föregående år) medan i fem kommuner har mer än hälften av skolorna och förskolorna miljöcertifierats. De tre ekokommuner med högst andel certifierade verksamheter är Gävle, Hedemora och Laxå.

I denna statistik har vi inte tagit hänsyn till ifall en skola har flera miljöcertifieringar, vilket innebär ifall en skola både är Grön Flagg-certifierad samt SHU-certifierad så har det räknats som två certifieringar.

Tillståndsklassning

>50 %
20–50 %
10–20 %
<10 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-02-08