Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Upplands-Bro 2011 0,14
Upplands-Bro 2012 0,12
Upplands-Bro 2013 0,11
Upplands-Bro 2014 0,20
Upplands-Bro 2015 0,10
Upplands-Bro 2018 0,03
Upplands-Bro 2019 0,01
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Upplands-Bro

Statistiken för 2019 anger leasade och ägda personbilar inom kommunen samt de resor som skett med egen bil i tjänst. Arbetsmaskiner, lätta och tunga lastbilar ej inberäknade likväl som övriga tjänsteresor. Statistiken bygger på inlämnade uppgifter från respektive enhet samt schablonuppgifter, avvikelser förekommer med stor sannolikhet.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2019. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Ockelbo, Upplands-Bro, Solna samt Sundbyberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2018 är det också betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 är minskningen på medelvärdet mindre, 160 kg/årsarbetare respektive 150 kg/årsarbetare.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-15