Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Timrå 2010 0,31
Timrå 2011 0,18
Timrå 2012 0,20
Timrå 2013 0,21
Timrå 2014 0,18
Timrå 2018 0,10
Timrå 2019 0,10
Timrå 2020 0,10
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Timrå

Detta är endast uppgift för personbilar.2015-2017 saknas uppgifter om körda antal km samt liter bränsle. Vi har från 1/1-2018 installerat elektroniska körjournaler i våra bilar varför vi nu kommer att kunna ta fram siffror framgent. MEN vi har inte siffror på liter bränsle eller vilket bränsle som används vid privat bil i tjänsten. Vi har bara uppgift på km och antal kr som utbetalats. Vi har heller ingen statistik för hyrbilsanvändning.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2020 med drygt 20 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Bland de kommuner som har redovisat uppgifter både 2019 och 2020 ligger minskningen på drygt 25 procent. En bidragande orsak är förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 14 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Solna, Hallsberg, Sundbyberg samt Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2020 är det också färre kommuner som har rapporterat in data, därav redovisar vi även skillnaden för de kommuner som har rapporterat in data för både år 2019 och 2020.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-09-07