Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Strömstad 2015 0,20
Strömstad 2016 0,26
Strömstad 2017 0,22
Strömstad 2018 0,24
Strömstad 2019 0,14
Strömstad 2020 0,13
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Strömstad

2020 högre andel gasbilar och en mindre total körsträcka än 2019 gav ett lägre värde.

2019 En stor minskning i utsläpp som bör ha tillkommit genom ett ökat antal gasbilar samt minskade körsträckor både med tjänstebilar och med privat bil i tjänsten.
2018 Antalet bilar har minskat och andelen förnybara bränslen har ökat i kommunens bilar, km-antalet har ökat lite grann. Körning med hyrbil är begränsat. Det kan vara körning med privat bil i tjänsten som står för ökningen.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2020 med drygt 20 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Bland de kommuner som har redovisat uppgifter både 2019 och 2020 ligger minskningen på drygt 25 procent. En bidragande orsak är förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 14 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Solna, Hallsberg, Sundbyberg samt Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2020 är det också färre kommuner som har rapporterat in data, därav redovisar vi även skillnaden för de kommuner som har rapporterat in data för både år 2019 och 2020.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-09-07