Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Solna 2016 0,03
Solna 2017 0,03
Solna 2018 0,04
Solna 2019 0,03
Solna 2020 0,01
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Solna

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil i Solna stad är låg jämfört med andra kommuner. Restriktivt användande av bil i tjänsten och det faktum att Solna är tredje minsta kommun till ytan är bidragande orsaker till låga siffror.

Det bör också noteras att i siffran ingår endast tjänsteresor med stadens ägda/leasade bilar av stadens anställda - resor med bil bland stadens upphandlade entreprenörer eller användandet av privat bil i tjänsten ingår inte.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade mellan 2020 och 2021 med drygt 2 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Det är fortfarande betydligt lägre än tidigare år. Den stora minskningen till 2020 berodde förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts. Ökningen till 2021 kan möjligtvis förklaras av minskade restriktioner under året.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 370 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Lerum, Gävle, Helsingborg och Laholm.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2021 är det också färre kommuner som har rapporterat in data.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-17