Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Smedjebacken 2004 0,21
Smedjebacken 2005 0,29
Smedjebacken 2007 0,28
Smedjebacken 2008 0,25
Smedjebacken 2009 0,32
Smedjebacken 2010 0,30
Smedjebacken 2018 0,18
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Smedjebacken

Uträkningen för år 2018 är gjord utifrån antalet resta kilometer som personalavdelningen givit anställda ersättning för, samt mängden sålda drivmedel från försäljaren som kommunen har avtal med. Endast bilresor från kommunens anställda finns med i beräkningen, inte de kommunala bolagens.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2019. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Ockelbo, Upplands-Bro, Solna samt Sundbyberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2018 är det också betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 är minskningen på medelvärdet mindre, 160 kg/årsarbetare respektive 150 kg/årsarbetare.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22