Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Oskarshamn 2012 0,20
Oskarshamn 2013 0,20
Oskarshamn 2014 0,20
Oskarshamn 2015 0,20
Oskarshamn 2016 0,19
Oskarshamn 2017 0,18
Oskarshamn 2018 0,17
Oskarshamn 2019 0,16
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Oskarshamn

Utveckling mot mer inblandning av biobränsle i diesel, för egna leasade bilar var det 40% inblandning 2016. Eftersom mallen bara gav möjlighet att välja 20% eller 100% inblandning blir detta missvisande. (valde 20% för 2016) Uppgifterna för anställdas resor med privat bil i tjänsten har delats så halva körsträckan räknats som dieselbilar och halva sträckan räknats som bensinbilar.
Elbilar fanns ej med i mallen, men vår elanvändning för 2016 var en så liten del så det påverkar inte resultatet.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2020 med drygt 20 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Bland de kommuner som har redovisat uppgifter både 2019 och 2020 ligger minskningen på drygt 25 procent. En bidragande orsak är förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 14 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Solna, Hallsberg, Sundbyberg samt Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2020 är det också färre kommuner som har rapporterat in data, därav redovisar vi även skillnaden för de kommuner som har rapporterat in data för både år 2019 och 2020.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-09-07