Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Nyköping

2021: För kommunens fordon blir nyckeltalet 0,2 ton/årsarbetare. Adderas det som körts med privatbil i tjänsten blir det 0,3 ton/årsarbetare.

2020: Mätvärden kan inte levereras från Nyköpings kommun. Vi saknar verktyg för att ta fram de underlag ni efterfrågar.

2019: Mätvärden kan inte levereras från Nyköpings kommun. Vi saknar verktyg för att ta fram de underlag ni efterfrågar.

Bristfälligt underlag för 2014-2017 gör att dessa uppgifter inte kan sammanställas korrekt för Nyköpings kommun.

2011-2013 Nyckeltalet omfattar endast resor med organisationens tjänstebilar, inte hyrbilar (uppgifter går ej att få fram), förmånsbilar (ett fordon) eller körsträcka med privatbil i tjänsten.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade mellan 2020 och 2021 med drygt 2 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Det är fortfarande betydligt lägre än tidigare år. Den stora minskningen till 2020 berodde förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts. Ökningen till 2021 kan möjligtvis förklaras av minskade restriktioner under året.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 370 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Lerum, Gävle, Helsingborg och Laholm.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2021 är det också färre kommuner som har rapporterat in data.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-17