Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Nyköping

2020: Mätvärden kan inte levereras från Nyköpings kommun. Vi saknar verktyg för att ta fram de underlag ni efterfrågar.

2019: Mätvärden kan inte levereras från Nyköpings kommun. Vi saknar verktyg för att ta fram de underlag ni efterfrågar.

Bristfälligt underlag för 2014-2017 gör att dessa uppgifter inte kan sammanställas korrekt för Nyköpings kommun.

2011-2013 Nyckeltalet omfattar endast resor med organisationens tjänstebilar, inte hyrbilar (uppgifter går ej att få fram), förmånsbilar (ett fordon) eller körsträcka med privatbil i tjänsten.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2019. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Ockelbo, Upplands-Bro, Solna samt Sundbyberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2018 är det också betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 är minskningen på medelvärdet mindre, 160 kg/årsarbetare respektive 150 kg/årsarbetare.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-08-13