Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Norrtälje 2005 0,17
Norrtälje 2006 0,33
Norrtälje 2007 0,35
Norrtälje 2008 0,24
Norrtälje 2009 0,33
Norrtälje 2010 0,19
Norrtälje 2011 0,20
Norrtälje 2012 0,16
Norrtälje 2013 0,17
Norrtälje 2015 0,10
Norrtälje 2016 0,10
Norrtälje 2018 0,13
Norrtälje 2019 0,21
Norrtälje 2020 0,16
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Norrtälje

Siffrorna 2019 resp. 2020 avser utsläppen från personalens tjänsteresor med den kommunala fordonsflottan (stationstankning) och inrapporterade km med egen bil.
I siffran för 2018 är endast personalens tjänsteresor med egen bil inrapporterade. Osäkert vad som är medräknat tidigare år, men inga uppgifter om personalens resor med andra fordon än egen bil finns lagrade i resesystemet före år 2019. För resor med egen bil i tjänsten finns inte uppgifter om bränsletyp varför utsläpp för "personbil generell" används i beräkningen för denna kategori.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade mellan 2020 och 2021 med drygt 2 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Det är fortfarande betydligt lägre än tidigare år. Den stora minskningen till 2020 berodde förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts. Ökningen till 2021 kan möjligtvis förklaras av minskade restriktioner under året.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 370 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Lerum, Gävle, Helsingborg och Laholm.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2021 är det också färre kommuner som har rapporterat in data.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-17