Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Karlstad

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil och arbetsfordon per anställd har minskat med 60 procent jämfört med 2009. Samtidigt har totala mängden drivmedel ökat. Förklaringen till den stora minskningen av utsläppen är att andelen förnyelsebara bränslen i fordonsparken och andelen miljöfordon i koncernen har ökat rejält.

Karlstad kommun mål är att minska utsläppen av koldioxid från kommunens fordon med 60 procent till och med 2020 (jämfört med 2009) samt att inneha en helt fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Trots den stora minskningen av koldioxidutsläppen per anställd i Karlstad ligger vi lite över snittet hos ekokommunerna. Förklaringen är att i vår redovisning av tjänsteresor ingår både bilar och arbetsfordon. De flesta ekokommuner redovisar enbart utsläppen från bilresorna, vilket i nuläget i inte är möjligt för Karlstad.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2020 med drygt 20 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Bland de kommuner som har redovisat uppgifter både 2019 och 2020 ligger minskningen på drygt 25 procent. En bidragande orsak är förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 14 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Solna, Hallsberg, Sundbyberg samt Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2020 är det också färre kommuner som har rapporterat in data, därav redovisar vi även skillnaden för de kommuner som har rapporterat in data för både år 2019 och 2020.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-09-07