Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Karlstad

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil och arbetsfordon per anställd har minskat med 60 procent jämfört med 2009. Samtidigt har totala mängden drivmedel ökat. Förklaringen till den stora minskningen av utsläppen är att andelen förnyelsebara bränslen i fordonsparken och andelen miljöfordon i koncernen har ökat rejält.

Karlstad kommun mål är att minska utsläppen av koldioxid från kommunens fordon med 60 procent till och med 2020 (jämfört med 2009) samt att inneha en helt fossilfri fordonsflotta senast 2030.

Trots den stora minskningen av koldioxidutsläppen per anställd i Karlstad ligger vi lite över snittet hos ekokommunerna. Förklaringen är att i vår redovisning av tjänsteresor ingår både bilar och arbetsfordon. De flesta ekokommuner redovisar enbart utsläppen från bilresorna, vilket i nuläget i inte är möjligt för Karlstad.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2019. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Ockelbo, Upplands-Bro, Solna samt Sundbyberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2018 är det också betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 är minskningen på medelvärdet mindre, 160 kg/årsarbetare respektive 150 kg/årsarbetare.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-15