Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Karlskrona 2004 0,20
Karlskrona 2005 0,19
Karlskrona 2006 0,17
Karlskrona 2007 0,14
Karlskrona 2008 0,16
Karlskrona 2009 0,10
Karlskrona 2010 0,10
Karlskrona 2011 0,14
Karlskrona 2013 0,30
Karlskrona 2014 0,10
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Karlskrona

Höjningen 2010-2011 beror på att dieselanvändning för arbetsmaskiner inte längre går att skilja ut.

Ett system för att särskilja arbetsmaskiner mot tjänstebilar samt bränsleslag vid tjänsteresor med privata bilar är på väg.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil ökade mellan 2020 och 2021 med drygt 2 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Det är fortfarande betydligt lägre än tidigare år. Den stora minskningen till 2020 berodde förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts. Ökningen till 2021 kan möjligtvis förklaras av minskade restriktioner under året.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 370 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Lerum, Gävle, Helsingborg och Laholm.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2021 är det också färre kommuner som har rapporterat in data.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-17