Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Helsingborg 2004 0,10
Helsingborg 2005 0,14
Helsingborg 2007 0,06
Helsingborg 2008 0,06
Helsingborg 2009 0,00
Helsingborg 2011 0,08
Helsingborg 2014 0,10
Helsingborg 2015 0,10
Helsingborg 2016 0,05
Helsingborg 2017 0,05
Helsingborg 2018 0,04
Helsingborg 2019 0,04
Helsingborg 2020 0,02
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Helsingborg

2020 Största minskningen kommer av egen bil i tjänsten har minskat men även att andelen förnybart bränsle ökat i stadens bilar till ca 86%

10b egen bil
Har redovisat tjänstebilarna under drivmedelsfliken och egen bil i tjänsten under körsträcka. 2017 året räknade vi om egen bil i tjänsten och satte under drivmedel. Om man jämför bränslena för 2016 och 2017 kan det vara bra att veta.

Vi har rapporterat tjänstebilarna under drivmedel och egen bil i tjänsten under körsträcka.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2020 med drygt 20 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Bland de kommuner som har redovisat uppgifter både 2019 och 2020 ligger minskningen på drygt 25 procent. En bidragande orsak är förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 14 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Solna, Hallsberg, Sundbyberg samt Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2020 är det också färre kommuner som har rapporterat in data, därav redovisar vi även skillnaden för de kommuner som har rapporterat in data för både år 2019 och 2020.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-09-07