Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Gnesta

Ändrat 2013-års orimliga värde
2015. Trots att Gnesta kommun satsat på ett antal laddhybrider har koldioxidutsläppen ökat. En förklaring är att hemtjänsten tagit över ett större antal vårdtagare från ett privat vårdbolag.Utan att kunna bekräfta exakta tal så uppger hemtjänsten ett ökande antal vårdtagare med stora behov vilket innebär flera besök per dag på landsbygden.
2016. Trots en mer exakt beräkning där flygresor lagts till verkar trenden vara positiv. Det finns dock ett mörkertal vad gäller tågresor
2017. Ett antal flygresor drar upp. Energi för arbetsmaskiner ingår i diesel för bil. Har inte gått att skilja. Likaså har el till några elhybrider inte gått att få fram.
2018. El till elbilar och elhybrider har inte gått att särskilja.

  1. Koldioxidhalten beräknat endast på bilresor. Mängd köpt drivmedel adderat med antal kilometer för normalbilen. Inga flygresor har genomförts.
  2. Endast bilresor med kommunala bilar samt resor med egen bil. Antal resor med egen bil har minskat p.g.a. Coronopandemi

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2020 med drygt 20 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Bland de kommuner som har redovisat uppgifter både 2019 och 2020 ligger minskningen på drygt 25 procent. En bidragande orsak är förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 14 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Solna, Hallsberg, Sundbyberg samt Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2020 är det också färre kommuner som har rapporterat in data, därav redovisar vi även skillnaden för de kommuner som har rapporterat in data för både år 2019 och 2020.

Tillståndsklassning

>0,40 ton/årsarbetare
0,30–0,40 ton/årsarbetare
0,20–0,30 ton/årsarbetare
0,10–0,20 ton/årsarbetare
<0,10 ton/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-05-19