Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Ekerö 2004 0,19
Ekerö 2005 0,20
Ekerö 2006 0,13
Ekerö 2007 0,19
Ekerö 2008 0,25
Ekerö 2009 0,19
Ekerö 2010 0,19
Ekerö 2011 0,21
Ekerö 2012 0,18
Ekerö 2013 0,16
Ekerö 2014 0,14
Ekerö 2015 0,11
Ekerö 2016 0,11
Ekerö 2017 0,11
Ekerö 2018 0,11
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Ekerö

Från och med år 2016 används ett annat sätt för att ta fram antal årsarbetare. Det ger 250 fler årsarbetare än tidigare. Nyckeltal även omräknade för år 2012-2015.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2019. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Ockelbo, Upplands-Bro, Solna samt Sundbyberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2018 är det också betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 är minskningen på medelvärdet mindre, 160 kg/årsarbetare respektive 150 kg/årsarbetare.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-22