Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Burlöv 2012 0,08
Burlöv 2013 0,07
Burlöv 2014 0,07
Burlöv 2015 0,06
Burlöv 2016 0,06
Burlöv 2017 0,06
Burlöv 2018 0,06
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Burlöv

Avser lätta lastbilar och personbilar. Ej privata fordon.

Byte av beräkningsmall 2016. Samtliga värden omräknade.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2019. Utsläppen varierade kraftigt mellan kommunerna, från 0 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Ockelbo, Upplands-Bro, Solna samt Sundbyberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2018 är det också betydligt fler kommuner som har rapporterat in data. Av de kommuner som redovisade uppgifter både 2018 och 2019 är minskningen på medelvärdet mindre, 160 kg/årsarbetare respektive 150 kg/årsarbetare.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2020-06-15