Koldioxidutsläpp tjänsteresor

Nyckeltalet visar klimatpåverkan från kommunens tjänsteresor med bil och redovisas som ton CO2 per årsarbetare

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor med bil

Mätområde Datum Värde (ton/årsarbetare)
Bollnäs 2010 0,00
Bollnäs 2018 0,30
Bollnäs 2019 0,14
Bollnäs 2020 0,12
Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Bollnäs

Utsläpp från tjänstebilar. Mellan år 2018 och 2019 har andelen HVO som tankas i dieselfordon ökat. Ökningen av andelen HVO fortsatte under 2020, vilket syns i fortsatt minskade fossila utsläpp från kommunens fordon. Resande med privata bilar ingår i redovisningen för 2020, men inte för 2018 och 2019.

Övergripande

Utsläppen av koldioxid från tjänsteresor med bil minskade under 2020 med drygt 20 procent och ligger nu på 0,13 ton per årsarbetare. Bland de kommuner som har redovisat uppgifter både 2019 och 2020 ligger minskningen på drygt 25 procent. En bidragande orsak är förmodligen pandemin då fler möten har hållts digitalt och färre tjänsteresor har gjorts.

Utsläppen varierar kraftigt mellan kommunerna, från 14 till 360 kg per årsarbetare. Bäst till ligger Solna, Hallsberg, Sundbyberg samt Helsingborg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser. För år 2020 är det också färre kommuner som har rapporterat in data, därav redovisar vi även skillnaden för de kommuner som har rapporterat in data för både år 2019 och 2020.

Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-09-07