Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Gnesta

Fordonsflottan har ändrats en del sedan 2012.
2015. Trots att Gnesta kommun satsat på ett antal laddhybrider har energianvändningen ökat. En förklaring är att hemtjänsten tagit över ett större antal vårdtagare från ett privat vårdbolag.Utan att kunna bekräfta exakta tal så uppger hemtjänsten ett ökande antal vårdtagare med stora behov vilket innebär flera besök per dag på landsbygden.
2016. En liten förbättring. Något på grund av laddhybrider men troligen mest på fler anställda att slå ut resorna på. De stora resemängderna är hemtjänst och hemsjukvård och dess kan svårligen påverkas.
2017. Ökar igen! Arbetet med bilpoler ger förhoppningsvis ett genomslag 2018
2018 Något färre årsarbetare. Ett antal bilar utbytta under året till rena elbilar och laddhybrider.

  1. Detta år har vi jobbat med underlaget. Nyckeltalen redovisar personbilar inte lastbilregistrerade mindre arbetsbilar. En genomlysning har gjorts för att få bort arbetsmaskiner lastbilar mm som ibland kan tanka "på fel kort". Laddhybriderna ökar vilket kan ge något genomslag.
  2. Andelen tjänsteresor med egen bil har minskat med hälften. Coronaeffekt med inställda fysiska möten bör vara orsaken. Resor med kommunägd tjänstebilar har ökat. Orsaken är fler hembesök för provtagning och vaccination i samband med pandemin.

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor minskade återigen bland ekokommunerna och ligger nu i snitt på 723 kWh per årsarbetare, en minskning på sju procent. Bland de kommuner som redovisade uppgifter både 2019 och 2020 var det en minskning på 10 procent av energiåtgången. Minskning som skett 2020 kan förklaras av att fler har arbetat hemifrån på grund av pandemin och färre tjänsteresor har skett.

Energiåtgången varierar kraftigt mellan kommunerna, från 63 till 1 967 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Solna och Hallsberg.

Medelvärdet påverkas av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren. För år 2020 är det färre kommuner som har rapporterat in än tidigare år. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser.

Tillståndsklassning

>1200 kWh/årsarbetare
900–1200 kWh/årsarbetare
600–900 kWh/årsarbetare
300–600 kWh/årsarbetare
<300 kWh/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2021-09-07