Energi för tjänsteresor

Nyckeltalet visar hur mycket energi per årsarbetare som förbrukas för tjänsteresor med bil i kommunen. Nyckeltalet omfattar tjänstebil, hyrbil, leasing och privat bil i tjänsten.

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Även om vi vill att omställningen så snabbt som möjligt ska gå mot enbart förnybara bränslen så är det lika viktigt att effektivisera användandet av bilar och själva bilkörningen.

Transportenergi för tjänsteresor med bil per årsarbetare

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna

Kommentar

Boden

Tidigare års beräkningar kan ha inkluderat andra fordon än bil, en trolig anledning till de högre siffrorna. Men förbrukningen av fossila bränslen i bilar har minskat.

2021: Avser personbilar + lätt lastbil (skåpbil, caddy etc)

Övergripande

Mängden transportenergi för tjänsteresor ökade något mellan 2020 och 2021 bland ekokommunerna och ligger nu i snitt på 771 kWh per årsarbetare, en ökning på sju procent. Minskningen som skedde 2020 kan förklaras av att fler har arbetade hemifrån på grund av pandemin och färre tjänsteresor har skett. Ökningen till 2021 skulle därför kunna bero på minskade restriktioner under året.

Energiåtgången varierar kraftigt mellan kommunerna, från 36 till 2 374 kWh per årsarbetare. Lägst energiåtgång redovisar Laholm och Huddinge.

Medelvärdet påverkas av att underlaget och vilka kommuner som lämnar uppgifter skiljer sig mellan åren. För år 2021 är det färre kommuner som har rapporterat in än tidigare år. I vissa kommuner varierar värdena orimligt mycket mellan åren vilket tyder på att det finns felaktigheter som gör det vanskligt att dra generella slutsatser.

Tillståndsklassning

>1200 kWh/årsarbetare
900–1200 kWh/årsarbetare
600–900 kWh/årsarbetare
300–600 kWh/årsarbetare
<300 kWh/årsarbetare
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2022-06-16