Förnybar energi kommunala lokaler

Kommuner är stora inköpare av energi och påverkar därför energimarknaden. Genom att efterfråga och använda mer ren och förnybar energi på ett effektivt sätt minskar påverkan på klimatet.

Indikatorn redovisar användningen av förnybar och/eller återvunnen energi för el och värme i lokaler ägda och förvaltade av kommunen.

Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler

Datakälla: Data rapporteras av kommunerna.

Kommentar

Helsingborg

Kommentar:
-Inkluderar inte bolag. Kommunala lokaler enligt SKL:s definition, förvaltas av kommunens fastighetsförvaltning, det är de som täcks in.
Kommunen köper enbart Bra Miljöval el och producerar också egen el med solceller.
Lokalerna värms till allra största del med fjärrvärme. Fjärrvärmen består av en mycket hög andel återvunnen energi i form av spillvärme, restavfall och pellets. Annan uppvärmning som förekommer är värmepumpar och gaspannor som eldas med biogas.

-Vi har antagit att det med Mängd förnybar och /eller återvunnen energi menas förnybar och /eller återvunnen värmeenergi. Eftersom sista raden är Total värmeförbrukning

  • Vi har inte med mängden köpt fjärrkyla

Övergripande

Andelen förnybar eller återvunnen energi i kommunala lokaler har ökat tydligt på längre sikt och ligger nu på 94 procent.

24 ekokommuner uppger att de har kring 100 procent förnybar eller återvunnen energianvändning. Den kommun som ligger sämst till 2018 har 44 procent förnybar energi. Medelvärdet påverkas en del av att underlaget, vilka kommuner som lämnar uppgifter, skiljer sig mellan åren.

Tillståndsklassning

>100 %
90–100 %
80–90 %
60–80 %
<60 %
Redovisas med Miljöbarometern
Uppdaterad: 2019-09-13